Chlorhexidine (کلرهگزیدین) | اطلاعات دارویی

Disinfectants and Preservatives

Chlorhexidine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Chlorhexidine

دعفونی کننده ها و مواد محافظ

کلرهگزیدین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ کلرهگزیدین - کلرهکسیدین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ضد عفونی کننده موضعی
دارو به فرم محلول برای شستشوی پوست و زخم ونیز به فرم محلول دهانی برای عفونت های کاندیدیاز و نیز کاهش تجمع پلاک های دندانی مصرف می شود.


کلرهگزیدین یک آنتی سپتیک بیس بی گوانید با خواص باکتریوساید یا باکترواستاتیک در برابر رنج وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی( بیشتر روی باکتری های گرم مثبت) است. دارو از طریق تخریب دیواره سلولی سبب مرگ میکروارگانیسم می شود


کلرهگزیدین به میزان جزئی از پوست و دستگاه گوارش جذب می شود.

عوارض جانبی احتمالی


حساسیت پوستی، تغییر رنگ برگشت پذیر زبان و دندان و نیز تغییر در حس چشایی پیرو استفاده از محلول های شستشوی دهانی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL