Nevirapine (نویراپین) | اطلاعات دارویی

Antivirals

Nevirapine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Nevirapine

د ویروسها

نویراپین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نویراپین - نویراپاین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس).
a) عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس):
بزرگسالان: 200mg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس200mg از راه خوراکی عر 12 ساعت.
کودکان 2ماه تا 8 سال : 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.
کودکان 8سال و بیشتر: 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.

b) پیشگیری از انتقال HIV از مادر به جنین در زنان بدون درمان قبلی با داروهای ضد آنتی رترو ویروس
بزرگسالان: 200mg از راه خوراکی در شروع زایمان
نوزادان: 2mg/kg از راه خوراکی در عرض 48تا 72 ساعت بعد از تولد


دارو سبب مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس شده و نیز آنزیم DNA پلیمراز وابسته به DNA و RNA را نیز مهار می کند.


فراهم زیستی دارو بیش از 90% بوده و به میزان 60% به پروتئین های پلاسما متصل می شود و توزیع گسترده ای در بدن داشته، از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی بویژه CYP3A4 صورت می گیرد.

عوارض جانبی احتمالی


تب، سردرد، نوروپاتی محیطی، تهوع، اسهال، استوماتیت، نوتروپنی، هپاتیت، سمیت کبدی، میالژی، راش، سندروم استیونس-جانسون.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


مصرف همزمان نویراپین با داروهای ضد بارداری خوراکی، مهارکننده های پروتئاز و کتوکونازول ممکن است سبب کاهش سطح سرمی داروهای قید شده شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL