Rabies Immunoglobulins (ایمنوگلوبولین هاری) | اطلاعات دارویی

Vaccins Immunoglobulins and Antisera

Rabies Immunoglobulins

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Rabies Immunoglobulins

اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

ایمنوگلوبولین هاری

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ایمنوگلوبولین هاری

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.
این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری هاری همراه با واکسن هاری در درمان بعد از تماس مورد استفاده قرار می گیرد.


این فرآورده حاوی ایمنوگلوبولین های انسانی (عمدتاًIgG)می باشدکه از پلاسمای افراد مصون شده بر علیه بیماری هاری بدست می آید و دارای پادتن های اختصاصی بر علیه ویروس های هاری می باشد.


از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.

عوارض جانبی احتمالی


درد و سفتی در محل تزریق، تب، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی این فرآورده می باشند.

هشدارها و تذکرات


1. برای افرد با سابقه واکنش های حساسیتی سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی این فرآورده بایدبا احتیاط مصرف شود. اپی نفرین باید در دسترس باشد.
2. هنگام تزریق این دارو، احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.

تداخلات


به دلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضد هاری، از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود. همچنین در صورت مصرف همزمان واکسن هاری، باید از تکرار تزریق ایمنوگلوبولین خودداری شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL