Antihemophilic Factor (انتی هموفیلیک فاکتور) | اطلاعات دارویی

Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics

Antihemophilic Factor

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Antihemophilic Factor

حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

انتی هموفیلیک فاکتور

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ انتی هموفیلیک فاکتور - فاکتور ضد هموفیلی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فاکتور ضد هموفیلی ( فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی Aمصرف می شود.


فاکتور ضد هموفیلی، یک گلیکوپروتئین درون زاد است که برای تشکیل لخته هموستاز ضروری است. این فاکتور، یک فاکتور ضروری برای فاکتور IXاست که سبب فعال شدن فاکتور X در مسیر داخلی می‌شود.


نیمه عمر توزیع دارو 8 -4/2 ساعت و نیمه عمر دفع آن 3/19-4/8 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی،10 دقیقه تا 2 ساعت پس از تزریق وریدی است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 2-1 ساعت پس از تزریق وریدی است.

عوارض جانبی احتمالی


واکنش‌های آلرژیک از جمله لرز، تب، افزایش فیبرینوژن خون پس از مصرف مقادیر زیاد، با مصرف این فرآورده گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1- در صورت مصرف مقادیر زیاد یا مکرر این فراورده در بیماران با گروههای خونیA،B یاAB ، احتمال همولیز داخل عروقی را باید در نظر داشت. لذا اندازه‌گیری هماتوکریت توصیه می‌شود.
2- تشخیص کمبود فاکتور VIII قبل از مصرف این فرآورده بسیار مهم است.
3- این فرآورده فقط باید از راه وریدی مصرف شود و قبل از مصرف نیز باید صاف شود.
4- تعیین نوع و غلظت آنتی‌بادی‌های فاکتور VIII و پیش بینی پاسخ بیمار به درمان با فاکتور ضد هموفیلی در فواصل منظم ضروری است.
5- تعیین غلظت فاکتور VIIIبه منظور اطمینان از دستیابی به میزان کافی و حفظ غلظت آن در فواصل منظم ضروری است.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL