Dextromethorphan (دکسترومتورفان) | اطلاعات دارویی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

Dextromethorphan

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Dextromethorphan

اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

دکسترومتورفان

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ دکسترومتورفان - دگزترومتورفان

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه های بدون خلط ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی یا محرک های استنشاق شده بکار می رود.


دکسترومتورفان با اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع، بازتاب سرفه را تضعیف می کند.


متابولیسم دارو کبدی بوده و بسرعت و بمیزان وسیعی به متابولیت فعال دکستروفان تبدیل می شود. اثر دارو طی 30 دقیقه شروع و برای 6 ساعت باقی می ماند. دکسترومتورفان عمدتاً از کلیه ها و به صورت تغییر نیافته یا متابولیت دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی


سایکوز سمی(فعالیت مفرط ، توهمات بینایی و شنوایی) پس از مصرف 30 میلی گرم یا بیشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادیر خیلی زیاد دارو ضعف تنفسی گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


در صورت وجود آسم، عیب کار کبد و یا سرفه خلط آور باید با احتیاط مصرف شود.

تداخلات


در صورت مصرف همزمان با فراورده های حاوی الکل، داروهای کاهنده فشار خون با اثر مضعف CNS مانند کلونیدین و متیل دوپا، داروهای مضعف CNS بویژه بیهوش کننده ها، باربیتوراتها، داروهای مخدر شبه تریاک یا ضد افسردگی های سه حلقه ای، ممکن است اثرات مضعف CNS این داروها یا دکسترومتورفان تشدید شود. مصرف همزمان مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) از جمله فورازولیدون و پروکاربازین، ممکن است باعث بروز بحران آدرنرژیک، کلاپس، اغماء، سرگیجه، تهییج، افزایش فشار خون، افزایش دمای بدن، خونریزی داخل مغزی، بیحالی، تهوع، رفتار جنون آمیز، اسپاسم و لرزش شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL