Expectorant (اکسپکتورانت) | اطلاعات دارویی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

Expectorant

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Expectorant

اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

اکسپکتورانت

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ اکسپکتورانت

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


اکسپکتورانت برای کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از ریه ها، کاهش موکوس ریوی و تبدیل سرفه های خشک به سرفه ترشحی و خلط آور استفاده می شود.


اکسپکتورانت حاوی ترکیباتی است که موجب رقیق شدن خلط و خروج آن از ریه ها می گردند. کلرفنیرامین موجود در این فراورده با اثرات ضد هیستامین، فنیل پروپانول آمین با اثر مقلد سمپاتیک ضداحتقان و گایافنزین با کاهش چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن، در نهایت موجب تسکین سرفه های خشک و نرم شدن مخاط ریه و تخلیه خلط می گردند.

عوارض جانبی احتمالی


اگرچه هر یک از اجزای این فراورده، عوارض جانبی مشخص دارد ولی با مقادیر بکاربرده شده در این فرمولاسیون عارضه قابل توجهی ایجاد نمی کنند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


مصرف همزمان این دارو با سایر ترکیبات مضعف CNS موجب تشدید اثرات هر دو گروه دارویی می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL