Expectorant Codeine (اکسپکتورانت کدئین) | اطلاعات دارویی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

Expectorant Codeine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Expectorant Codeine

اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

اکسپکتورانت کدئین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ اکسپکتورانت کدئین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو به منظور تسکین سرفه و کاهش احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و یا سایرعلائم عمومی ناشی از سرماخوردگی به کار می رود.


این فراورده حاوی ترکیباتی است که در جهت تقویت اثر یکدیگر به تسکین سرفه یا رفع احتقان کمک می کنند. گایافنزین با کاهش چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن، فنیل پروپانول آمین با تحریک سمپاتیک و تنگی عروق مخاط بینی و در نتیجه کاهش احتقان وادم و کدئین با اثر مستقین بر مرکز سرفه در بصل النخاع و تضعیف رفلکس سرفه، موجب روز اثرات درمانی این دارو می شوند.

عوارض جانبی احتمالی


اگر چه هر یک از اجزای دارویی این فراورده، دارای عوارض جانبی مشخص است ولی با مقادیر بکار برده شده در این ترکیب، عارضه قابل توجهی ایجاد نمی کنند.

هشدارها و تذکرات


1. این ترکیب ممکن است علائم مسمومیت گوشی ناشی از مصرف مقادیر بالای سالیسیسلات را پنهان سازد.
2. به دلیل وجود کدئین در این فراورده، ممکن است وابستگی ایجاد شود.
3. این فراورده ممکن است ایجاد خواب آلودگی یا سرگیجه نماید.

تداخلات


مصرف همزمان این فراورده با سایر ترکیبات تضعیف کننده CNS موجب تشدید اثرات هر دو گروه دارویی می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL