Factor VIII (فاکتور ۸) | اطلاعات دارویی

Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics

Factor VIII

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Factor VIII

حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

فاکتور ۸

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فاکتور ۸

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


مشتقات خون (ضد هموفیلی A).
هموفیلی A (کمبود فاکتور VIII).


این دارو سبب مهار تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود.


فراورده ای انسانی ویا نوترکیب فاکتور VIIIدارای نیمه عمر حدود 12 ساعت می باشند.

عوارض جانبی احتمالی


لرز، سردرد، کهیر، احتمال بروز همولیز اینتراواسکولار در بیماران با گروه خونی A, B, AB که دوزهای زیاد و یا مکرری از فاکتور VIIIرا دریافت می کنند، احتمال بروز هپاتیت C، B و HIV ناشی از دریافت فراورده های آلوده به ویروس.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL