Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات) | اطلاعات دارویی

Hypothalamic and Pituitary Hormones

Ganirelix Acetate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Ganirelix Acetate

ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

گانی رلیکس استات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ گانی رلیکس استات - گانیرلیکس استات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


همانند Cetrorelix این دارو یک آنتاگونیست گونادورلین (هورمون آزاد‌کننده گونادوتروپین) می‌باشد و به صورت استات در رژیم دارویی تحریک تخمک‌گذاری در درمان نازایی کاربرد دارد. Ganirelix Acetate به صورت تزریق زیر پوستی در مورد زنانی که تحت کنترلی تحریک بیش از حد تخمدان هستند جهت جلوگیری از premature luteinising homeone surges به کار می‌رود. دوزهای تجویزی براساس فرم استات معادل با مقادیر پایه بیان می‌شوند.Mg 108 فرم استات تقریباً معادل با Mg 100 Ganirelix می‌باشد. در انگلستان دوزهای معادل با 250 میکروگرم Ganirelix یکبار در روز تجویز می‌شود که در روز 6 تحریک تخمدان آغاز می‌شود و تا زمان تحریک تخمک‌گذاری ادامه می‌یابد. در ایالات متحده آمریکا نیز دوزهای مشابه مصرف می‌گردد.

عوارض جانبی احتمالی


همانند Cetrorelix

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL