Nitrofurantoin (نیتروفورانتوئین) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Nitrofurantoin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Nitrofurantoin

اروهای ضد باکتری

نیتروفورانتوئین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نیتروفورانتوئین - نیتروفورانتویین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.


به نظر می رسد نیتروفورانتوئین با دخالت در کار آنزیم های باکتریایی، بسته به غلظت، باعث توقف رشد یا مرگ باکتری شود.


جذب این دارو متغیر است. فراهمی زیستی آن در حضور غذا افزایش می یابد. غلظت دارو در ادرار و کلیه ها زیاد و در سرم خیلی کم است . نیمه عمر این دارو 1- 3/0 ساعت است. این دارو عمدتاً از راه کلیوی دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالیآنتی اسیدها و مواد جاذب، این داروها کاهش می دهند. مصرف همزمان نیتروفورانتوئین با پروبنسید، به دلیل کاهش دفع توبولی، ممکن است سبب بروز مسمومیت با نیتروفورانتوئین شود.

هشدارها و تذکرات


این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
کم خونی، دیابت، عدم تعادل الکترولیت ها، کمبود ویتامین B و فولات، بیماری ریوی و عیب کار کبد و نوروپاتی محیطی یا استعداد محیطی از عوارض این دارو هستند.

تداخلات


1- این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرار شود.
2- رنگ ادرار بیمار ممکن است زرد تا قهوهای تغییر کند.
3- بهتر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL