Nitrous Oxide (نیتروس اکساید) | اطلاعات دارویی

General Anaesthetics

Nitrous Oxide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Nitrous Oxide

یهوش کننده های عمومی

نیتروس اکساید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نیتروس اکساید - نیتروس اکسید - نیتروژن اکسید - نیتروژن منوکساید - گاز خنده - دی نیتروژن اکساید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نیتروزاکساید به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین با مقادیر مصرف کم در اعمال جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می‌شود.


حداقل غلظت آلوئولی (MAC) هنگام مصرف با اکسیژن بیشتر از 100% و ضریب توزیع خون به گاز آن 47% است. نیتروزاکساید در بدن متابولیزه نشده، به طور کامل به صورت تغییر نیافته از طریق ریه‌ها دفع می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


1. نیتروزاکساید، یک بیهوش کننده ضعیف است و باید همراه سایر داروهای بیهوش کننده مصرف شود. در این حالت مقدار مصرف سایر داروهای بیهوش کننده نیز کاهش می‌یابد.
2. در صورت وجود آمبولی‌های هوا در هر یک از اعضاء بدن، انسداد گوارشی ویا پنوموتوراکس، نیتروز اکساید باید با احتیاط فراوان مصرف شود. در این موارد نیتروزاکساید ممکن است باعث افزایش فشار در این حفره‌های شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL