Obidoxime Chloride (ابیدوکسیم کلراید) | اطلاعات دارویی

Chelators Antidots and Antagonists

Obidoxime Chloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Obidoxime Chloride

نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

ابیدوکسیم کلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ابیدوکسیم کلراید - اوبیدوکسیم کلراید - ابیدوگزیم کلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ابیدوکسایم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهار شده توسط حشره کش های ار گانو فسفره مصرف می شود.


ابیدوکسایم پادزهر اختصاصی در مسمومیت ناشی از حشره کشهای ارگانو فسفره است و در حقیقت باعث فعال شدن کولین استراز مهار شده می شود.

عوارض جانبی احتمالی


احتمال بروز تحریک در هنگام تزریق شریانی وجود دارد .

هشدارها و تذکرات


1- در صورت گذشتن بیش از 48 ساعت از زمان جذب سم استفاده ازین دارو احتمالا بی فایده است .
2- به دلیل اینکه فعالیت ابیدوکسایم در مقابل استراز های متفاوت یکسان نیست در صورت عدم تاثیر از مصرف بیش از حد ان خوداری گردد.
3- این دارو علیه مسمومیت با کارباماتها نباید به کار گرفته شود.
4- مصرف ابیدوکسایم نباید جانشین آتروپین شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL