Pancreatin (پانکراتین) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Pancreatin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Pancreatin

اروهای گوارشی

پانکراتین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پانکراتین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


پانکراتین به عنوان مکمل آنزیم های لوزالمعده برای هضم چربی ها و کربوهیدراتها در التهاب مزمن لوزالمعده (فیبروزسیستیک انسداد مجاری لوزالمعده و سرطان لوزالمعده) یا مجرای کلدوک و بعد از برداشت لوزالمعده که منجر به ترشح ناقص آنزیم های مربوطه می گردد استفاده می شود. همچنین این دارو در درمان استئاتوره ناشی از برداشتن تمام یا قسمتی از معده و یا روده نیز استفاده می شود.


به علت وجود پروتئاز، آمیلاز و لیپاز در این دارو هضم چربی ها و پروتئین ها و نشاسته در مجرای گوارش با سهولت بیشتری انجام می شود.

عوارض جانبی احتمالی


بیشتر عوارض ناشی از مصرف بیش از حد دارو می باشد که می تواند منجر به تحریک دهان و مری و ناحیه قبل از دفع در روده شود.

هشدارها و تذکرات


بیمارانی که نسبت به پروتئین های حیوانی عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.

تداخلات


جذب فرآورده های خوراکی حاوی آهن، در صورت مصرف همزمان با این دارو کاهش می یابد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL