Prilocaine-F (پریلوکائیناف) | اطلاعات دارویی

Local Anaesthtics

Prilocaine-F

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Prilocaine-F

یحس کننده های موضعی

پریلوکائیناف

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پریلوکائیناف

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو به عنوان بی‌حس کننده موضعی یا منطقه‌ای تزریقی به منظور ایجاد بی‌حسی و انسداد عصبی به کار می‌‌رود این دارو در دندان پزشکی نیز مصرف دارد.


بی‌حس کننده‌های موضعی با تثبیت برگشت‌پذیر غشای سلولهای عصبی و در نتیجه کاهش نفوذ پذیری این غشاء به یون سدیم ، شروع و هدایت تکانه‌های عصبی را متوقف می‌کند. این عمل باعث مهار مرحله دپولاریزاسیون غشاء سلول عصبی می‌گرد و درنتیجه از انتشار پتانسیل عمل و هدایت بعدی تکانه‌های عصبی جلوگیری می‌کند. فلیپرسین(F) یک ماده تنگ‌ کننده عروق بوده باعث دوام اثر بی‌حسی پریلوکائین می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض جانبی به طور کلی به مقدار مصرف ، مخل تزریق و میزان غلظت پلاسمایی آن بستگی دارد،‌گیجی ضعف تنفسی، تشنج، کاهش فشار خون، و برادی‌کاردی از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


1. در کودکان و سالمندان امکان بروز مسمومیت سیستمیک با این دارو بیشتر است.
2. در عیب کار قلبی-عروقی سابقه حساسیت دارویی و وجود التهاب در محل تزریق با احتیاط استفاده گردد.

تداخلات


مصرف همزمان این دارو با داروی‌های ضد آریتمی و مسدد‌های گیرنده بتاآدرنرژیک موجب افزایش خطر تضعیف عضله قلب می‌گردد. ساینتیدین موجب مهار متابولیسم دارو و افزایش سمیت آن می‌شود. این دارو به دلیل داشتن فلی‌پرسین ممکن است با داروهای بی‌هوش‌کننده استنشاقی از دسته هیدرو کربن ها ،فنوتیازین ها و ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای و مشتقات ارگونیز تداخل داشته باشد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL