Selegiline Hydrochloride (سلژیلین هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Dopaminergics

Selegiline Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Selegiline Hydrochloride

وپامینرژیک ها

سلژیلین هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سلژیلین هیدروکلراید - سلژلین هیدروکلراید - سیلژلین هیدروکلراید - سیلژیلین هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو به تنهایی ( در مراحل اولیه بیماری) و به صورت کمکی همراه لوودوپا جهت درمان بیماری پارکینسون یا علائم آن به کار می‌رود.


این دارو با مهار آنزیم مونوآمینواکسیداز(MAO-B) آنزیم مسئول تجزیه دوپامین، مانع تجزیه دوپامین می‌شود.


این دارو دارای متابولیسم گذر اول کبدی شدید می‌باشد و به همین دلیل، پس از مصرف خوراکی ، فراهمی زیستی دارو کم است . در کبد متابولیزه می‌شود و متابولیت فعال آن از طریق ادرار دفع می‌شود. به مقدار زیادی به پروتئین‌های پلاسما متصل می‌شود. نیمه عمر دارو 39 ساعت می‌باشد.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


. در صورت وجود زخم‌های گوارشی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
به منظور پیشگیری از بروز اغتشاش شعور ناشی از دارو در سالمندان ، درمان باید با مصرف مقادیر کم شروع شود.
3. در صورت مصرف همزمان این دارو با لوودوپا ، کاهش مقدار مصرف لوودوپا تا 50-20 درصد ممکن است ضروری باشد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL