Sodium Chloride(Infusion) (سدیم کلرایدتزریقی) | اطلاعات دارویی

Electrolytes

Sodium Chloride(Infusion)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Sodium Chloride(Infusion)

لکترولیت ها

سدیم کلرایدتزریقی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سدیم کلرایدتزریقی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


محلول ایزوتونیک (9/0 درصد کلرور سدیم یا محلول نمکی نرمال) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است، مصرف می شود. محلول هیپرتونیک پنج درصد کلرور سدیم، در کمی سدیم و کلرور خون به علت از دست رفتن الکترولیت ها، رقیق شدن مایعات بدن به علت مصرف بیش از حد آب همچنین در درمان فوری تخلیه شدید نمک بدن به کار می رود.


کلرور سدیم نمک اصلی در نگهداری فشار اسموتیک مؤثر پلاسما است.

عوارض جانبی احتمالی


تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز وریدی یا التهاب ورید در محل تزریق، زیادی سدیم یا کلرور خون، نشت محلول تزریقی به بافت های اطراف رگ و زیادی حجم خون با تزریق این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1. در موارد زیر، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد:
نارسایی احتقانی قلب ، بی کفایتی شدید کلیه، احتباس سدیم همراه با خیز.
2. انفوزیون مقادیر بیش از یک لیتراز محلول ایزوتونیک، ممکن است غلظت سرمی سدیم و کلرور را بیش از حد طبیعی افزایش دهد و منجر به بروز زیادی سدیم خون شود. همچنین می تواند باعث از دست رفتن یون های بی کربنات و در نتیجه بروز اسیدوز گردد.
3. تجویز محلول ایزوتونیک، هنگام جراحی یا بلافاصله پس از آن ممکن است باعث احتباس مقادیر بیش از حد سدیم شود.
4. تزریق محلول های وریدی می تواند سبب افزایش بار مایع یا مواد موجود درمحلول و در نتیجه رقیق شدن الکترولیت های سرم، افزایش بیش از حد آب بدن، حالات مرضی همراه با احتقان یا خیز ریوی شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL