Sodium Nitroprusside (نیتروپروساید سدیم) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Sodium Nitroprusside

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Sodium Nitroprusside

اروهای قلبی عروقی

نیتروپروساید سدیم

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نیتروپروساید سدیم - نیتروپروسید سدیم

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نیتروپروساید در درمان نارسایی احتقانی قلب، کاهش فوری فشارخون در بیماران مبتلا به بحران زیادی فشار خون و به منظور کاهش خونریزی در ناحیه تحت عمل جراحی مصرف می‌شود.


نتیروپروساید با اثر مستقیم بر روی عضلات صاف وریدی و شریانی، باعث گشاد شدن عروق می‌شود. این دارو بر روی قدرت انقباضی عضله قلب اثر ندارد و فقط به میزان ناچیزی توزیع ناحیه‌ای جریان خون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نیتروپروساید مقاومت محیطی و برون‌ده را نیز کاهش می‌دهد.


نیمه عمر نیتروپروساید در حدود 2 دقیقه می‌باشد. اثر دارو به عنوان کاهنده فشار خون 2-1 دقیقه پس از انفوزیون شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر کاهنده فشار خون تقریباً فوری است و طول اثر دارو پس از قطع انفوزیون 10-1 دقیقه می‌باشد. نیتروپروساید از طریق کلیه دفع می‌شود. این دارو در گویچه‌های قرمز به سیانید متابولیزه شده و سیانید حاصل در کبد به تیوسیانات تبدیل می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


سردرد‌، سرگیجه، تهوع، درد شکم، تعریق، پرش عضلانی، تشویش و اضطراب، احساس ناراحتی در پشت جناغ سینه و درد شدید معده که با کاهش بسیار سریع فشار خون بروز می‌کنند، گزارش شده است. عوارض ناشی از افزایش بیش از حد غلظت پلاسمایی سیانید شامل تاکی کاردی، تعریق، آریتمی، تنفسی بیش از حد و اسیدوز متابولیک می‌باشند.

هشدارها و تذکرات


1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: عیب شدید کار کلیه، آنسفالوپاتی یا سایر حالاتی که منجر به افزایش فشار داخل جمجمه می‌شوند، عیب کار کبد، کمبود ویتامین B12 ، دوبینی ناشی از تنباکو، آتروفی بینایی و موروثی Leber و بی‌کفایتی شریان کرونر و عروق مغزی.
2- اندازه‌گیری فشار خون و غلظت سیانید پلاسما در طول مصرف این دارو ضروری است.
3- طول دوره درمان با این دارو نباید از 72 ساعت تجاوز کند (مصرف دارو باید طی 30-10 دقیقه قطع شود تا از بروز زیادی واجهشی فشار خون جلوگیری شود).
4- به منظور جلوگیری از نشت دارو به بافت‌های اطراف محل تزریق، تزریق دارو باید با احتیاط صورت گیرد. زیرا ممکن است موجب تحریک بافت شود.
5- اگر مصرف نیتروپروساید به میزان mg/kg/min0/01 به مدت 10 دقیقه فشار خون را به میزان کافی کاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصیه می‌شود.
6- توصیه می‌شود همزمان با مصرف نیتروپروساید، از داروهای خوراکی پایین‌آورنده فشار خون نیز استفاده شود و به محض تثبیت وضعیت بیمار، مصرف نیتروپروساید قطع گردد. در صورت مصرف سایر داروهای کاهنده فشار خون، کاهش مقدار مصرف نیتروپروساید ضروری است.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL