Aluminium MG (الومینیوم ام جی) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Aluminium MG

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Aluminium MG

اروهای گوارشی

الومینیوم ام جی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ الومینیوم ام جی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو برای درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش کردن و درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری نیز به کار می رود.


به عنوان ضد اسید این دارو از طریق شیمیایی اسید معده را خنثی می نماید.


مقادیر کمی از آلومینیوم موجود در هیدروکسید آلومینیوم و همچنین 10 درصد منیزیم موجود در فرآورده جذب می گردد. اثر این دارو در صورت مصرف قبل از غذا به عنوان ضد اسید 60-20 دقیقه و در صورت مصرف یکساعت بعد از غذا تا سه ساعت طول می کشد.

عوارض جانبی احتمالی


این دارو در بیماران با نارسایی مزمن کلیه در صورت مصرف طولانی مدت ممکن است تغییرات خلقی و روانی ایجاد کند. با مصرف طولانی مدت ممکن است باعث ایجاد یبوست، درد استخوانی ناشی از تخلیه فسفات، کاهش اشتها، کاهش غیر عادی وزن و سفید شدن مدفوع بشود.

هشدارها و تذکرات


در کودکان و بیمارانی که ناراحتی شدید کلیه دارند، با احتیاط مصرف گردد.

تداخلات


این دارو زمانی که همزمان با بسیاری از داروها مصرف گردد می تواند در جذب آنها مداخله کند و زمان مصرف مورد دقت بیشتری قرار گیرد.
به طور کلی باید به بیمار توصیه نمود از مصرف سایر داروها طی 2-1 ساعت پس از مصرف آنتاسیدها خودداری کنند.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL