Anti-D Immunoglobulin(IM) (انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی) | اطلاعات دارویی

Vaccins Immunoglobulins and Antisera

Anti-D Immunoglobulin(IM)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Anti-D Immunoglobulin(IM)

اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی - انتی ار هاش - انتیدی ایمنوگلوبولین - ایمنوگلوبولین آنتی دی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

این فرآورده به منظورجلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rh و جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری های بعدی استفاده می شود. ملاک تجویز در بارداری عبارتند از: مادرRh- باشد و قبلاً نسبت به فاکتور Rhحساس نشده باشد، نوزاد و یا پدرRh+ باشد. همچنین برای زنان حساس نشده بعد از سقط خود به خود یا سقط القا شده و یا هر گونه آسیب، دستکاری، نمونه برداری یا خونریزی از جفت استفاده می شود، مگر اینکه اثبات شود که جنین یا پدر Rh- باشد. در سقط و یا بارداری خارج رحمی که تعیین گروه خونی جنین غیر ممکن است، با فرض بر اینکه جنین Rh+ باشد، این فرآورده را تجویز می کنند، مگر اینکه اثبات شود که پدر Rh-¬ است. در افراد Rh- که اشتباهاً خون Rh+ دریافت کرده اند، برای جلوگیری از حساسیت بر علیه فاکتورRh استفاده از این ایمنوگلوبولین توصیه شده است.


این فرآورده حاوی IgG ضد Rho(D) است و در افراد Rh- ، با مهار پاسخ ایمنی نسبت به گلبولهای قرمز Rh+ ، از ایجاد حساسیت نسب به فاکتور Rho(D) جلوگیری می کند. در افراد Rh- و حساس نشده ای که خون Rh+به بدن آنها وارد می شود، این فرآورده به طور مؤثر واکنش ایمنی را کاهش می دهد. هر ویالmcg 300 ایمنوگلوبولین، واکنش ایمنی بر علیه 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم یا 30 میلی لیتر خون کامل Rh+ را به طور کامل مهار نماید. از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.
بدون استفاده از Anti-D احتمال ایجاد حساسیت بر علیهRh 12% می باشد، که تجویز Anti-D این احتمال را تا 2-1% (تزریق بعد از زایمان) و 7/0 -1/0%(تزریق قبل از زایمان) کاهش می دهد.

عوارض جانبی احتمالی


ناراحتی در محل تزریق، تب، درد عضلانی و خواب آلودگی از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


این دارو باید به طور داخل عضلانی و ترجیحاً در عضله دلتوئید یا ران تزریق شود.

تداخلات


به دلیل وجود سایر ایمنوگولوبولین ها همراه Anti-D ، از 30-14 روز قبل تا 3 ماه بعد از تزریق Anti-D ، از انجام واکسیناسیون مادر خودداری شود. با این وجود Anti-D تأثیر واکسن سرخچه را کاهش نمی دهد و می توان بعد از زایمان و قبل از ترخیص علاوه بر Anti-D واکسن سرخچه را نیز مصرف نمود، به شرط اینکه میزان پادتن علیه سرخچه 8-6 هفته بعد از واکسیناسیون اندازه گیری شود تا از ایجاد مصونیت اطمینان حاصل شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL