Beclometasone Dipropionate (بکلومتازون دی پروپیونات) | اطلاعات دارویی

Corticosteroids

Beclometasone Dipropionate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Beclometasone Dipropionate

ورتیکواستروئیدها

بکلومتازون دی پروپیونات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ بکلومتازون دی پروپیونات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


بکلومتازون به عنوان درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن بکار می رود.


بکلومتازون به خاطر مهار ترشح فاکتورهای رشد و سایتوکاین ها از لنفویستفها، ائوزینوفیل ها، ماکروفاژها، فیبروبلاستها، و ماست سل ها اثر ضد التهابی قوی دارد. همچنین با کاهش ترشح موکوس در مجاری تنفسی مقدار و ویسکوزیته خلط آور را کاهش می دهد.


بکلومتازون سریعاً از ریه ها و مجرا ی گوارش جذب می شود. حدود 25-10 درصد داروی مصرفی به ریه ها می رسد و بقیه در دهان و گلو رسوب کرده یا بلعیده می شود. متابولیسم دارو عمدتاً سریع و از طریق کبدمی باشد ولی بخشی نیز در کلیه، ریه، یا سایر بافتها متابولیزه می شود. دفع آن از طریق مدفوع یا کلیه ها صورت می گیرد.

عوارض جانبی احتمالی


در صورت استفاده از مقادیر زیاد(روزانه بیش از 5/1 میلی گرم) امکان مهار غده فوق کلیوی وجود دارد. ایجاد کاندیدیاز دهانی، تحلیل استخوان، ائوزینوفیلی ریوی و ازدیاد حساسیت تاخیری نیز در مورد این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL