Bretylium Tosilate (برتیلیوم توسیلات) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Bretylium Tosilate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Bretylium Tosilate

اروهای قلبی عروقی

برتیلیوم توسیلات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ برتیلیوم توسیلات - بریتیلیوم توسیلات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان آریتمی‌های بطنی که به سایر درمان‌ها مقاوم هستند. مصرف می‌شود.


به نظر می‌رسد که این دارو سبب فرو نشاندن سریع فیبریلاسیون بطنی می‌شود که ناشی از تأثیر مستقیم آن بر روی غشاء سلول میوکارد است. علاوه بر این، تخلیه نوراپی نفرین در انتهای اعصاب محیطی آدرنرژیک و سپس انسداد آدرنرژیک و جلوگیری از آزاد شدن نوراپی نفرین در پاسخ به تحریک عصب سمپاتیک نیز ایجاد می‌گردد. ظاهراً جلوگیری بیشتر از آزاد شدن نوراپی نفرین به فرونشاندن تاکی کاردی بطنی کمک می‌نماید.


متابولیسم این دارو ناچیز است. نیمه عمر دارو به طور متوسط 10 ساعت (17-4 ساعت) است که در عیب کار کلیه به 5/31 ساعت می‌رسد. اثر این دارو از راه تزریق وریدی در فیبریلاسیون بطنی پس از 10-5 دقیقه و در تاکی کاردی بطنی پس از 120-20 دقیقه شروع می‌شود. از راه تزریق عضلانی، اثر دارو در فیبریلاسیون بطنی پس از 60-20 دقیقه و در تاکی کاردی بطنی پس از 120-20 دقیقه شروع می‌شود. طول اثر دارو 24-6 ساعت و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


کاهش فشار خون، تهوع و استفراغ و نکروز بافت(پس از تزریق عضلانی) بامصرف دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1- در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: تنگی آئورت، زیادی فشار خون ریوی، کاهش برون‌ده قلبی، عیب کار کلیه.
2- برتیلیوم همیشه قبل از تزریق وریدی رقیق می‌شود،مگر در فیبریلاسیون بطنی خطرناک که باید بدون رقیق شدن و با حداکثر سرعت ممکن تزریق شود.
3- برتیلیوم فقط در درمان کوتاه مدت به کار می‌رودو باید پس از 5-3 روز با کاهش تدریجی، مصرف آن قطع شده و در صورت لزوم درمان با داروی ضد آریتمی خوراکی ادامه یابد.
4- میزان مصرف دارو از راه تزریق عضلانی حداکثر 5 میلی‌لیتر به صورت رقیق شده در هر محل تزریق می‌باشد. به منظور پیشگیری از تخریب بافت، محل تزریق هر بار باید تعویض شود.
5- تحمل به اثر کاهنده فشار خون معمولاً پس از چند روز ایجاد می‌شود. طی این مدت، بیمار باید به پشت خوابیده و فشار خون او به دقت کنترل شود.
6- انفوزیون سریع ممکن است سبب تهوع و استفراغ شده و در بیماران با سن بیش از 65 سال،‌خطر بروز کاهش فشار خون ارتواستاتیک وجود دارد.

تداخلات


مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد آریتمی سبب افزایش ضعف عضله قلب می‌شود. مصرف همزمان این دارو با گلیکوزیدهای قلبی توصیه نمی‌شود. زیرا تخلیه ابتدایی نوراپی‌نفرین ممکن است سبب افزایش سمیت دیژیتال شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL