Meglumine Antimonate (مگلومین آنتی موان) | اطلاعات دارویی

Antiprotozoals

Meglumine Antimonate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Meglumine Antimonate

اروهای ضد پروتوزوآها

مگلومین آنتی موان

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ مگلومین آنتی موان - مگلومین آنتی مونات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالا آزار) و لیشمانیوز جلدی ( سالک ) مصرف می شود.


این دارو به سرعت و طی 24 ساعت پس از تزریق از طریق ادرار دفع خواهد شد، گرچه دفع کامل دارو از بدن تا 48 ساعت طول خواهد کشید.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض ناشی از عدم تحمل آنتیموان به ویژه در ابتدای درمان شامل تب، سرفه های سخت، درد عضلانی، استفراغ و گاه واکنش های موضعی ( در درمان سالک ) می باشد. عوارض ناشی از مسمومیت با آنتیموان مشابه علایم عدم تحمل دارو، ولی با شدت بیشتر هستند. همچنین آسیب کبدی و کلیوی،میوکاردیت و پلی نوریت نیز ممکن است بروز کنند.

هشدارها و تذکرات


1- مقدار مصرف دارو را باید به تدریج افزایش داد. در صورت بروز علایم عدم تحمل آنتیموان یا مسمومیت با آن باید مقدار مصرف دارو را کاهش داد یا مصرف آن را قطع کرد.
2- پیگیری وضعیت بیمار از طریق اندازه گیری کلیرانس کرآتینین و وجود پروتئین در ادرار و نیز بررسی الکتروکاردیوگرام در طول درمان با این دارو توصیه می شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL