Methocarbamol (متوکاربامول) | اطلاعات دارویی

Muscle Relaxants

Methocarbamol

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Methocarbamol

اروهای شل کننده عضلات

متوکاربامول

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ متوکاربامول

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو به عنوان درمان کمکی همراه با دیگر اقدامات مانند استراحت و فیزیوتراپی، برای تخفیف اسپاسم عضلانی همراه با بیماری های حاد و دردناک عضلانی- استخوانی مصرف می شود.


متوکاربامول به طور عمده بر روش سیستم عصبی مرکزی اثر کرده و به طور مستقیم بر روی عضلات اسکلتی اثر نمی کند اثر شل کنندگی عضلاتی این دارو ممکن است ناشی از تضعیف CNS باشد.


جذب متوکاربامول از مجرای گوارشی سریع است. متوکاربامول به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


در موارد ضعف CNS، صرع، عیب کار کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخلات


مصرف همزمان متوکاربامول با داروهای مضعف CNS باعث تشدید اثرات دارو می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL