Naloxone Hydrochloride (نالوکسون هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Chelators Antidots and Antagonists

Naloxone Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Naloxone Hydrochloride

نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

نالوکسون هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نالوکسون هیدروکلراید - نالوکسان هیدروکلراید - نالوگزان هیدروکلراید - نالوگزون هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نالوکسان برای برطرف کردن تضعیف تنفسی ناشی از داروهای شبه تریاک جهت درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید و همچنین به عنوان داروی کمکی در درمان شوک سپتیک می‌شود.


این دارو مسدد گیرنده میکرواپیوئیدی می‌باشد. و از این طریق ، مانع اثراتی از داروهای شبه تریاک که از طریق تحریک این گیرنده اعمال می‌شود. (ازجمله تضعیف مرکز تنفس در سیستم اعصاب مرکزی) می‌شود.


زمان شروع اثر دارو از تزریق عضلانی 5-2 دقیقه و پس از تزریق وریدی 2-1 دقیقه است . طول مدت اثر این دارو بعد از تزریق 2-1 ساعت می‌باشد. در کبد متابولیزه و متابولیت‌های آن از ادرار دفع می‌شوند. نیمه عمر دارو 64 دقیقه می‌باشد.

عوارض جانبی احتمالی


تهوع و استفراغ،افزایش ضربان قلب و فیبریلاسیون از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.

هشدارها و تذکرات


. این دارو در افراد مبتلا به بیمار‌ی‌های قلبی-عروقی یا مصرف داروهای سمی برای قلب و یا افراد دارای وابستگی‌ها فیزیکی به داروهای شبه تریاک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2. تجویز این دارو در بیماران وابسته به داروهای شبه تریاک موجب بروز علایم قطع مصرف می‌گردد.
3. از آنجایی که این دارو دارای طول اثر کوتاهی می‌باشد. در موقع تجویز بعد از جراحی ، مقدار دارو در هر بیمار باید به طور جداگانه تنظیم شود تا ضمن حفظ اثر ضد دردی کافی داروی شبه تریاک ، ضعف تنفسی نیز برطرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL