Niclosamide (نیکلوزاماید) | اطلاعات دارویی

Anthelmintics

Niclosamide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Niclosamide

اروهای ضد کرم

نیکلوزاماید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نیکلوزاماید - نیکلوزماید - نیکلوزامید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن مصرف می شود.


نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در میتوکندری کرم های پهن مهار می کند و موجب مرگ کرم می شود.


این دارو به مقدار خیلی ناچیز از راه خوراکی جذب می شود. دفع آن از طرق مدفوع است.

عوارض جانبی احتمالی


تهوع،استفراغ، درد شکم، سرگیجه و خارش با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


انجام آزمون مدفوع تقریباً یک تا سه ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثر بخشی دارو ضروری باشد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL