Tetanus Immunoglobulins (ایمنوگلوبولین کزاز) | اطلاعات دارویی

Vaccins Immunoglobulins and Antisera

Tetanus Immunoglobulins

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Tetanus Immunoglobulins

اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

ایمنوگلوبولین کزاز

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ایمنوگلوبولین کزاز

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.
این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری کزاز در افراد زخمی که زخم آنها با اسپور باکتری کزاز آلوده شده باشد، استفاده می شود. همچنین برای افراد زخمی، در صورت مشخص نبودن سابقه واکسیناسیون کزاز یا گذشت بیش از 10 سال از آخرین نوبت تزریق نیز تجویز این فرآورده توصیه شده است. مصرف همزمان این فرآورده با توکسوئید کزاز بلامانع است.


این فرآورده حاوی ایمنوگلوبولین های لیوفیلیزه (عمدتاًIgG) می باشد واز پلاسمای حاوی پادتن های خاص بر علیه بیماری Chlostridium Tetani بدست می آید.


پادتن کزاز دارای نیمه عمری معادل5/3 تا 5/4 هفته می باشد. از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.

عوارض جانبی احتمالی


درد و سفتی در محل تزریق،کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده این فرآورده می باشند.

هشدارها و تذکرات


هنگام تزریق این دارو، احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.

تداخلات


به دلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضدکزاز، باید از تجویز واکسن های ویروسی امتناع کرد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL