Trifluridine (تری فلوریدین) | اطلاعات دارویی

Antivirals

Trifluridine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Trifluridine

د ویروسها

تری فلوریدین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تری فلوریدین - تریفلوریدین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


تری فلوریدین در درمان التهاب بافت پوششی ملتحمه از نوع اولیه و نیز التهاب عود کننده بافت پوششی قرنیه و ملتحمه ناشی از ویروس تبخال به کار می رود. این دارو ممکن است نزد نوع 1 و 2 بیمارانی که به درمان با آیدوکسوریدین یا ویداراپین پاسخ نمی دهند یا دچارسمیت چشمی یا حساسیت بیش از حد به آیدوکسوریدین می شوند مفید باشد.


این دارو با نفوذ به ساختمان DNA ویروس و مهارکردن آنزیم های تیمیدیلات سنتتاز و DNA پلیمراز موجب مهار ساخت DNA ویروس می گردد.


به دنبال مصرف موضعی در بافت قرنیه، عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه ملتهب نفوذ می کند و نیمه عمر آن حدود 18-12 دقیقه می باشد.

عوارض جانبی احتمالی


احساس ناراحتی درچشم و التهاب پلک ها از عوارض دارو هستند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL