Valganciclovir Hydrochloride (والگان سیکلوویر هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Antivirals

Valganciclovir Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Valganciclovir Hydrochloride

د ویروسها

والگان سیکلوویر هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ والگان سیکلوویر هیدروکلراید - والگانسیکلوویر هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
a) رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: 900mg از راه خوراکی 2 بار در روز با غذا برای 21 روز. دوز نگهدارنده، 900mg ،1بار در روز با غذا می باشد.
b) رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: 900mg از راه خوراکی 1 بار در روز با غذا
c) پیشگیری از عفونت CMV در پیوند قلب، کلیه و کلیه-پانکراس در بیماران در معرض خطر (دهنده CMV سروپوزتیو/گیرنده CMV سرونگاتیو): 900mg از راه خوراکی 1 بار در روز با غذا که در خلال 10 روز اول پیوند شروع شده و تا 100 روز بعد از پیوند ادامه می یابد.


دارو یک پرودراگ است که تبدیل به گان سیکلویر شده و سبب مهار رپلیکاسیون DNA ویروس CMV می شود.


دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. مصرف همراه با غذا جذب دارو را افزایش می دهد. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


آژیتاسیون، گیجی، تب، هالوسیناسیون، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تشنج، جداشدن شبکیه، تهوع، اسهال، استفراغ، کاهش کلیرنس کراتینین، آنمی آپلاستیک، دپرسیون مغز استخوان، ترومبوسیتوپنی، واکنش های ازدیاد حساسیت، سپسیس.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


a) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش جذب دیدانوزین شود.
b) مصرف همزمان این دارو با ایمیونوساپرسانت ها و یا زیدوودین ممکن است باعث افزایش ریسک نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی ودپرسیون مغز لستخوان شود.
c) مصرف همزمان این دارو با پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی گان سیکلویر شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL